Danes je 9.12.2022

Input:

Vprašanja glede knjiženja

25.4.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.04.2.10 Vprašanja glede knjiženja

Sonja Kermat

Podjetje A je v začetku leta 2021 vzelo v najem nepremičnino od podjetja B. Podjetje A je v dogovoru s podjetjem B nepremičnino adaptiralo in uredilo. Vlaganja so bila izvedena v letu 2021.

Stranki sta se ob sklenitvi najemne pogodbe dogovorili za vzpostavitev nakupne opcije: podjetje A lahko uveljavi nakupno opcijo do konca leta 2022.

Pogoji nakupne opcije so naslednji: če se podjetje A odloči za nakup nepremičnine, bo le-to podjetju B zaračunalo opravljena vlaganja. Neto prodajna vrednost nepremičnine se nato zviša za vrednost zaračunanih vlaganj. Najemnine, plačane do sklenitve kupoprodajnega posla, štejejo v kupnino kot prvi del kupnine.

Podjetje A namerava v letu 2022 izkoristiti nakupno opcijo. Kako naj v podjetju A knjižijo plačane najemnine in vlaganja v nepremičnino?

Če ste tekom leta 2021 plačane najemnine knjižili kot stroške najema, bi bilo glede na sprejeto odločitev o nakupu nepremičnine treba te stroške stornirati in izkazati vsa plačila za najemnine v letu 2021 v skupini 130 – Kratkoročni predujmi, dani za opredmetena osnovna sredstva. Vsa vlaganja v nepremičnino knjižite na kratkoročno odložene stroške oziroma odhodke v skupini 190 glede na to, da jih boste v letu 2022 zaračunali podjetju B. Ko boste v letu 2022 račun za opravljena vlaganja izstavili, se iz konta 190 odloženi stroški prenesejo med stroške oziroma odhodke.

Stranki je banka odobrila dolgoročni kredit za financiranje obratnih sredstev (program EKP mikro posojila za MSP 2/Covid-19). V pogodbi piše, da je kreditojemalec na dan odobritve kredita prejel pomoč de minimis v višini 1386 evrov. Zanima me, kako se to knjiži oz. kako se zavede v poslovne knjige?

Pomoč de minimis je instrument na področju državnih pomoči, ki državam članicam EU omogoča, da podjetjem dodelijo podporo iz javnih sredstev. Pri delitvi pomoči de minimis je treba upoštevati pogoje, ki jih opredeli Evropska komisija v svojih Uredbah, ki urejajo brezplačno pomoč. Višina pomoči de minimis je omejena, podjetje pa takšno pomoč lahko prejme iz različnih naslovov (aktivna politika zaposlovanja, kreditiranje, garancije in državna poroštva za pridobivanje posojil…).

Ministrstvo za finance vodi evidenco o prejetih de minimis pomočeh za vsako podjetje po matični številki. Informacije o višini prejetih pomoči, ki jih vodijo pristojna ministrstva, so dostopne le upravljavcem ukrepov pomoči de minimis.

Znesek, ki ste ga z odobritvijo kredita pod bolj ugodnimi pogoji prejeli na podlagi razpisa, je namenjen spremljanju višine pomoči de minimis, ki je znotraj triletnega obdobja omejena glede na vrsto dejavnosti, ki jo opravlja vaše podjetje. Zneska ne knjižite v svojih poslovnih knjigah. Lahko pa si vodite svojo evidenco prejete pomoči, da ne bi presegli maksimalnega zneska, čeprav te zneske ob odobritvi preverjajo dajalci pomoči.

Dajalci pomoči lahko posameznemu podjetju dodelijo pomoč de minimis, če skupni znesek tovrstne pomoči podjetju v katerem koli obdobju treh poslovnih let ne