Danes je 23.2.2024

Input:

Kraj, ki je davčno upoštevna navezna okoliščina (C-547/18)

7.5.2020, Vir: InfoCuria - Sodna praksa SodiščaČas branja: 18 minut

SODBA SODIŠČA (peti senat)

z dne 7. maja 2020 (jezik postopka: poljščina)

„Predhodno odločanje – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 44 – Izvedbena uredba (EU) št. 282/2011 – Člen 11(1) – Opravljanje storitev – Kraj, ki je davčno upoštevna navezna okoliščina – Pojem ,stalna poslovna enota‘ – Zavezanec za DDV – Hčerinska družba družbe iz tretje države, ki je v državi članici“

V zadevi C‑547/18,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Wojewódzki Sd Administracyjny we Wrocławiu (upravno sodišče vojvodstva v Vroclavu, Poljska) z odločbo z dne 6. junija 2018, ki je na Sodišče prispela 23. avgusta 2018, v postopku

Dong Yang Electronics sp. z o.o.

proti

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu,

SODIŠČE (peti senat),

v sestavi E. Regan, predsednik senata, I. Jarukaitis, E. Juhász (poročevalec), M. Ilešič in C. Lycourgos, sodniki,

generalna pravobranilka: J. Kokott,

sodna tajnica: C. Strömholm, administratorka,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 5. septembra 2019,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

–        za Dong Yang Electronics sp. z o.o. M. Goj, T. Dziadura, I. Rymanowska in D. Pokrop, doradcy podatkowi,

–        za Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu M. Kowalewska, J. Grzebyk, B. Kołodziej in T. Wojciechowski,

–        za poljsko vlado B. Majczyna in A. Kramarczyk – Szaładzińska, agenta,

–        za vlado Združenega kraljestva F. Shibli, D. Thorneloe in J. Kraehling, agenti, skupaj z R. Hillom, barrister,

–        za Evropsko komisijo M. Siekierzyńska in N. Gossement, agentki,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalne pravobranilke na obravnavi 14. novembra 2019

izreka naslednjo

Sodbo

1        Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 44 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1), kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2008/8/ES z dne 12. februarja 2008 (UL 2008, L 44, str. 11) (v nadaljevanju: Direktiva 2006/112), in člena 11(1) Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112 (UL 2011, L 77, str. 1).

2        Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo Dong Yang Electronics sp. z o.o. (v nadaljevanju: Dong Yang) in Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu (direktor urada davčne uprave v Vroclavu, Poljska) glede odločbe, s katero ji je ta naložil plačilo naknadno odmerjenega davka na dodano vrednost (DDV).

 Pravni okvir

 Pravo Unije

 Sporazum o prosti trgovini

3        Sporazum o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, ki je bil v imenu Unije odobren s Sklepom Sveta 2011/265/EU z dne 16. septembra 2010 (UL 2011, L 127, str. 1), v drugem stolpcu razpredelnice v prilogi 7‑A‑2 pod naslovom „Vrste ustanavljanja“ določa:

„PL: Razen finančnih storitev brez obvez za podružnice. Korejski vlagatelji lahko prevzamejo in opravljajo gospodarsko dejavnost le v obliki komanditne družbe, delniške družbe, družbe z omejeno odgovornostjo in javne delniške družbe (v primeru pravnih storitev le v obliki registrirane družbe in komanditne družbe).“

 Direktiva 2006/112

4        Pod naslovom V Direktive 2006/112, „Kraj obdavčljivih transakcij“, poglavje 3, naslovljeno „Kraj opravljanja storitev“,